The Kha Foundation, Dance workshop

Opening Date: 
05/01/15
MOVING FRAMES/FLOATING FRAMES a Dance Theater perambulation/ workshop by - The Kha Foundation & EKTA (Ensemble Kashmir Theatre Academy) Performers: Ainain Shafqut.Sheikh Baba Furqan Baba Hanan Junaid Ahmad Rather Raja Nisar Rah Raksha Kothari Shakir Gulzar Bhat Swasti Sharma Choreographer: Deepak Kurki Shivaswamy